Så ansöker du om tillstånd från din lokala Länsstyrelse / Kemikalieinspektionen - Vapehuset

*OBS* Denna guide riktar sig till dig som vill söka tillstånd hos Länsstyrelsen/Kemikalieinspektion. Vill du istället söka tillstånd hos din lokala kommun klicka här.

Kemikalietillstånd från länsstyrelsen för högkoncentrerade nikotinprodukter

När det gäller yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga e-vätskor finns ett nytt krav på tillstånd att från och med den 1 juli 2022.

Det betyder att företag som säljer särskilt farliga e-vätskor behöver ha ett giltigt tillstånd från och med den 1 juli 2022. Kravet gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om man säljer produkten till ett annat företag eller direkt till privatpersoner. Företagen söker tillstånd hos länsstyrelsen där verksamheten bedrivs. All nikotinvätska med koncentration över 15 mg/ml räknas som högkoncentrerad. Dessa juicer har en dödskalle-märkning på flaskan.

Guide för att ansöka om kemikalietillstånd:

1. Förberedelser inför ansökan av kemikalietillstånd

För att söka kemikalietillstånd behöver du förbereda följande:

  • Du behöver ha säkerhetsdatablad för samtliga produkter med dödskallemärkning tillgängliga på svenska (MSDS). Vapehuset Scandinavia AB tillhandahåller MSDS-rapporter för samtliga av våra produkter och finns att ladda ner på följande sida: xxxxxxxxxxxxxx.se
  • Anskaffa ett separat avfallskärl för särskilt farliga kemiska produkter. I detta kärl ska allt som är kontaminerat av nikotinvätskan (flaskor, engångs e-cigaretter, poddar, papper med mera) läggas. Allra smidigast är att kontakta ett avfallshanteringsföretag så som Stena Recycling. Då kan du hyra ett kärl av dem, som de plockar upp när det är fullt och förstör innehållet.
  • Fastställda rutiner kring hantering, kassering och försäljning av särskilt farliga kemiska produkter. Utbilda personalen kring dessa rutiner.
  • Kontrollera att produkterna inte har åtkomst av obehöriga och förvaras på ett sätt att de inte kan kontaminera mark och vatten.
  • Vid försäljning till annat företag (B2B): Du behöver kunna dokumentera varje försäljning av dessa produkter. Datum för försäljning, produktens namn och volym, vem köparen är samt dennes adress. Detta gäller inte för försäljning till privatpersoner då det inte finns krav på att privatpersoner måste ansöka om tillstånd för att få köpa e-vätskor & e-cigaretter.

2. Ansök om kemikalietillstånd

Ansökan sker via länsstyrelsens hemsida: https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-kemikalietillstandet-cfd&service_name=kemikalietillstandet&skip.login=yes

Detaljerade steg i ansökningsprocessen:

Steg 1 av 13: Ange typ av ansökan

Ange att ansökan avser “Yrkesmässig överlåtelse”.

Steg 2 av 13: Ange Länsstyrelse

Välj den länsstyrelse som ditt företag har sitt säte i. Har du butiker i flera olika län behöver du skicka in separata ansökningar per län.

Steg 3 av 13:  Kommun för överlåtelse eller privat hantering

Ange vilken kommun som din butik överlåter sina produkter till konsument/företag i. Har du butiker i flera kommuner i samma län, ange då samtliga kommuner separerat med kommatecken.

Exempel: Lidköping,Göteborg

Steg 4 av 13:  Välj vad ansökan avser

Här bockar du i “Nytt tillstånd” och går vidare.

Steg 5 av 13: Uppgifter om sökande

Ange uppgifter om ditt företag, så som namn, org. nr, utdelnings- & besöksadress.

Steg 6 av 13: Kontaktperson

Ange vem som ska vara kontaktperson för frågor avseende kemikaliefrågor, hantering av kemiska produkter, överlåtelse eller miljösamordnare.

Steg 7 av 13:  Överlåtelseplatser inom samma län

Ange adressuppgifter för samtliga överlåtelseplatser inom det län du valt i steg 2. Fastighetsbeteckning kan du hitta på Lantmäteriets “Min Karta”.

Steg 8 av 13:  Produktinformation

Då e-juice och engångs e-cigaretter (disposables) kommer i många olika smakvarianter, så har vi valt att ange generella produkter i detta avsnitt som ska täcka dessa behov.

EXEMPEL

Steg 9 av 13:  Förvaring och rutiner, m.m.

Här förklarar du hur du/ni förvarar produkterna, hur ni hanterar avfall samt hur ni förhindrar att obehöriga får åtkomst till produkterna.

Exempel:

Maxlager (kg):

10000 (räkna ut hur många kg av produkterna som ni högst kommer att lagerhålla samtidigt)

Förvaring av produkt

Produkterna är emballerade och är i originalförpackning. Styckvis förpackade i plastflaskor, med ytterförpackning av papp samt bulkförpackning av kartong.

Förhindrande av utsläpp till mark och vatten

Produkterna har ingen kontakt med mark eller vatten och förvaras på en säker plats.

Förhindrad åtkomst för obehöriga

I centrallagret förvaras produkterna i en lokal med larmklass 3. I butik förvaras produkterna bakom disk samt i lageryta med kameraövervakning. Endast behörig personal har tillgång till produkterna innan försäljning.

Hantering av eventuellt uppkommet avfall

Vid läckage eller kassering placeras produkten i ett separat kärl, som sedan hämtas av avfallshanteringsföretag som hanterar & förstör det farliga avfallet.

Rutiner för särskilt farliga produkter

Särskilt farliga produkter förvaras säkert och är ständigt under bevakning. Se bifogat dokument kring rutiner vid hantering av särskilt farliga produkter.

Steg 10 av 13:  Allmänna hänsynsregler

Detta steg är till för att visa Länsstyrelsen hur du/ni ställer er till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Exempel:

Ange hur kunskapskravet uppfylls:

Anställda har fått ta del av de rutiner (bifogat) som gäller vid hantering och förvaring av särskilt farliga kemiska produkter. Personal som säljer till slutkunder är utbildade i hantering av produkterna, samt utför ålderskontroller via vårt egenkontrollprogram som krävs för försäljning av e-cigaretter & e-vätskor.

Ange hur ni jobbar med produktvalsprincipen:

I vårt fall är det nikotinprodukter, som har en laglig gräns på max 20 mg/ml i nikotinstyrka, samt en maxvolym på 10 ml. Produkterna är reglerade på så vis att de ska vara kvalitetssäkrade, vilket innebär att vi redan valt rätt produkter inom produktvalsprincipen. Vi erbjuder även e-vätskor med lägre nikotinhalt, som ett alternativ.

Läs mer om produktvalsprincipen: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/produktvalsprincipen/

Ange hur försiktighetsprincipen uppfylls:

Försiktighetsprincipen uppfylls bland annat genom att endast sälja och hantera nikotinprodukter som är godkända och reglerade av EU samt svenska kemikalielagar. För att förhindra att minderåriga ska få tag i produkterna, följer vi våra egenkontrollprogram där strikt 18-årsgräns oavsett vara gäller både online och i butik.

Läs mer om försiktighetsprincipen: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/hansynsreglerna–kapitel-2-miljobalken/forsiktighetsprincipen-2-kap.-3-/

Steg 11 av 13:  Dokument som bifogas ansökan

Säkerhetsdatablad: Bifoga samtliga säkerhetsdatablad (MSDS) för de produkter som du ska sälja. Det är viktigt att dessa är på svenska. Har du för många? Bifoga de du kan i detta steg och komplettera ärendet när du har fått ett diarienummer:

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes

Förvaring och rutiner: Detta underlag behövs inte för denna typ av produkter enligt kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Produktvalsprincipen: Behöver inte bifogas

Försiktighetsprincipen: Behöver inte bifogas

Kunskapskrav: Behöver inte bifogas

Annat dokument: Här bifogade vi en lista över samtliga produkter vi ska sälja, tillsammans med ett års försäljningshistorik. Detta är absolut inget krav enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland, men kan vara till hjälp för oerfarna handläggare. Behöver inte bifogas.

Steg 12 av 13:  Välj betalningmetod

Här kan du välja att betala via kort eller bankgiro. Välj något av dem för att få instruktioner. Allra snabbast är betalning via kort.

Steg 13 av 13: Granska

Gå noggrant igenom all information du angett så att allt ser bra ut. När det ser bra ut är det dags att betala.